Voorwaarden Pim Company BV B2B


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van:

Pim Company BV, ingeschreven Kamer van Koophandel Breda onder nummer: 53552091.

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid –

1.a Op al onze aanbiedingen, aanvragen, offertes en overeenkomsten voor

leveringen van producten en diensten voor zakelijke klanten zijn deze Algemene Voorwaarden van

toepassing. Pim Company BV zal hierna worden aangeduid

als: “verkoper”.

1.b Alle andere contractsvoorwaarden en/of andere (algemene) voorwaarden

zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Indien de wederpartij, hierna te noemen: “koper”

bij offerte of anderszins haar (algemene) voorwaarden van toepassing

verklaart, al dan niet onderhavige voorwaarden daarbij uitsluitende, is reeds

hier bepaald en bedongen, dat in een dergelijk geval die voorwaarden expliciet

van de hand gewezen worden en slechts deze voorwaarden zullen gelden.

1.c Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden alleen indien zij

schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Aanbiedingen/overeenkomsten –

2.a  Alle aanbiedingen door verkoper gedaan zijn geheel vrijblijvend. Mondelinge

afspraken of bedingen, al of niet in afwijking van een eerdere aanbieding

dan wel overeenkomst, binden de verkoper slechts nadat deze door de verkoper

schriftelijk zijn bevestigd. Opdrachten, bestellingen van koper en acceptatie

door koper van onze prijsopgaven en offertes zijn onherroepelijk.

2.b Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover verkoper de

opdracht van koper schriftelijk aanvaardt of door verkoper uitvoering wordt

gegeven aan deze opdracht.

2.c Verstrekte prijslijsten, brochures, offertes en andere gegevens zijn slechts

bindend indien dit door verkoper uitdrukkelijk is aangegeven.

Artikel 3 – Prijzen –

3.a  Alle prijslijsten en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend en kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, tenzij tussen partijen schriftelijk

anders is overeengekomen.

3.b Alle prijsopgaven zijn exclusief BTW met uitzondering van prijzen op een van

onze webshops en zijn gebaseerd op de op het tijdstip van de aanbieding of sluiten

van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich nadien wijzigingen voordoen in

de kostprijsfactoren, waaronder doch niet beperkt tot kosten van

arbeidslonen, belastingen en andere heffingen,

fabrieksprijzen, materialen, overheidsmaatregelen, invoerrechten of andere

heffingen, evenals koerswisselingen, heeft verkoper het recht de prijs

dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de

eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften en ongeacht of die

verhoging door verkoper voorzien of onvoorzienbaar was. Een dergelijke

verhoging geeft koper geen recht op ontbinding van de overeenkomst.

3.c Alle prijzen zijn exclusief kosten van verpakking, vervoer en verzekering,

Kosten hiervoor worden in rekening gebracht tenzij in onderling overleg

anders bepaald is of wanneer dit nadrukkelijk wordt benoemd op een van onze webshops.

Extra kosten die ontstaan door bijzondere eisen van koper met betrekking tot

vervoer, verpakking, en verzekering zijn voor rekening van koper.

Bij levering onder rembours zijn de totale rembourskosten voor rekening van koper.

Artikel 4 – Levering –

4.a De overeengekomen leveringstermijnen gelden slechts bij benadering en

zijn nimmer bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Bij niet tijdige leveringen dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen,

waarbij de koper aan verkoper een redelijke termijn dient te geven om alsnog

de leveringen na te komen.

4.b Verkoper is gerechtigd leveringen in gedeelten te leveren, en deze

deelleveringen ook te factureren. Ingeval van overmacht, waaronder begrepen

te late levering door verkoper, stakingen, en elke oorzaak die niet

aan de schuld van verkoper is te wijten vervalt de leveringsplicht van verkoper.

Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige schade, gevolgschade daaronder

begrepen, welke door vertraging in de levering mocht ontstaan.

4.c Koper is gehouden bij aflevering de goederen terstond in ontvangst te

nemen. Indien koper de goederen bij levering niet in ontvangst neemt, zijn alle

daaruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening en verblijven de goederen

voor zijn risico in opslag. Na verloop van een termijn van één maand kan

verkoper de koopovereenkomst ontbinden. Koper is alsdan gehouden alle

schade waaronder winstderving aan verkoper te vergoeden, deze

schadevergoeding wordt gefixeerd op minimaal 20% van de koopprijs. Op de

aldus resterende verbintenis zijn de onderhavige verkoop- en

leveringsvoorwaarden mede van toepassing.

Artikel 5 – Betaling –

5.a  Alle betalingen dienen uiterlijk te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na

factuurdatum in de valuta waarin is gefactureerd en op een door verkoper

aangegeven bankrekening, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is

overeengekomen. Koper is direct in verzuim door het enkele verloop van de

betalingstermijn zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning is vereist.

Compensatie van vorderingen tussen partijen is uitgesloten.

5.b In geval van verzuim is koper vanaf de vervaldag van de betreffende

facturen een contractuele rente van 1,5% per maand, alsook de wettelijke

(handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening. Tevens heeft

verkoper alsdan het recht om aan koper alle eventueel te maken extra kosten,

waaronder alle kosten voor administratie en juridische bijstand, die ontstaan ten

gevolge van enige aan koper toerekenbare vertraging of andere tekortkoming in de

nakoming in rekening te brengen.

5.c Door de koper gedane betalingen strekken steeds allereerst ter voldoening

van die vorderingen die verkoper op koper mocht hebben ten aanzien waarvan

verkoper onverhoopt geen eigendomsvoorbehoud kan inroepen, vervolgens ter

voldoening van rente en kosten en ten slotte ter voldoening van opeisbare

facturen die het langst openstaan, ongeacht andersluidende aanwijzingen van

de koper.

5.d Koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de

overeengekomen betalingstermijn.

5.e Door het voldoen & accepteren van de factuur gaat koper akkoord met de

algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de verkoper.

5.g Door een bestelling te plaatsen op een van onze webshops gaat koper

automatisch akkoord met de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de verkoper.

Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 – Zekerheid en opschorting –

6.a Indien verkoper tijdens de uitvoering van de overeenkomst goede grond

heeft aan te nemen dat koper zijn verplichtingen niet stipt zal nakomen, dan is

koper verplicht op een eerste verzoek van verkoper terstond genoegzame en in

de door verkoper gewenste vorm zekerheid te stellen van al zijn verplichtingen

uit de overeenkomst.

6.b Weigering van koper de verlangde zekerheid te stellen, geeft verkoper het

recht haar verplichtingen op te schorten alsook de overeenkomst zonder

rechtelijke tussenkomst te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen,

onverminderd het recht op vergoeding van de reeds door verkoper uitgevoerde

werkzaamheden op grond van de overeenkomst en onverminderd het recht op

vergoeding van alle kosten, renten en schade.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud –

7.a  Alle aan de koper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, zolang

koper niet volledig heeft voldaan aan alle vorderingen betreffende de

tegenprestatie voor door verkoper aan koper krachtens overeenkomst

geleverde of te leveren zaken als ook krachtens zodanige overeenkomst

verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals aan de vorderingen wegens

tekortschieten van koper in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Het

eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen

krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft

op de zaken waarvan de eigendom is voorbehouden.

7.b Indien koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in

lid 1 van onderhavig artikel, is verkoper gerechtigd de goederen voor rekening

van koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment

bevinden. Koper verleent verkoper hierbij onherroepelijk machtiging om

daartoe de bij of voor koper in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Alle

met de terugname verband houdende kosten komen voor rekening van koper.

7.c De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken kunnen door koper in het

kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij

niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, van vorderingen

van derden.

7.d Koper heeft de verplichting om bij vervreemding van de goederen waar ten

behoeve van verkoper een eigendomsvoorbehoud rust, een zelfde

eigendomsvoorbehoud te bedingen.

7.e De door verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde of te leveren

zaken zullen – indien mogelijk – op een zodanige wijze worden geleverd dat zij

identificeerbaar zijn. Koper is gehouden de identificeerbaarheid van de

goederen onaangetast te laten (waaronder doch niet beperkt tot

productnummering, labeling, verpakking in dozen met nummering) totdat hij

volledig heeft voldaan aan alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor

door verkoper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken.

7.f Indien koper zich niet houdt aan de verplichting, zoals in de artikelen 7.d en

7.e omschreven, zal koper direct een boete aan verkoper verbeuren ter grootte

van € 15.000,– (zegge: vijftienduizend Euro) per overtreding en € 5.000,–

(zegge: vijfduizend Euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt,

onverminderd het recht van verkoper om volledige schadevergoeding te

vorderen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid –

8.a De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot de nakoming van de in

deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen en daarenboven beperkt

tot de netto factuurwaarde van de geleverde goederen en/of verrichte

werkzaamheden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van

verkoper.

8.b Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, hetzij direct, hetzij

indirect, waaronder bedrijf- en/of stagnatieschade, welke koper mocht lijden

door het niet, niet tijdig of gebrekkig uitvoeren van de overeenkomst.

8.c Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ingeschakelde derden,

behoudens het geval waarin verkoper onzorgvuldigheid bij de keuze van de

hulppersonen verweten zou kunnen worden en de schade is veroorzaakt door

grove schuld of opzet van die hulppersonen.

8.d Koper vrijwaart verkoper voor alle schade die verkoper mocht lijden ten

gevolge van aanspraken van derden, die verband houden met de door verkoper

geleverde goederen en diensten, daaronder mede begrepen aanspraken van

derden die schade lijden welke het gevolg is van een gebrek in door verkoper

geleverde goederen of diensten die door koper werden gebruikt, gewijzigd of

doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of

diensten van koper, tenzij koper bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van

gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

8.e Koper kan nimmer aanspraak maken op gepubliceerde prijzen indien deze

tussentijds gewijzigd worden (offertes, website, prijslijsten etc) zoals aangegeven

in Artikel 2 &3 tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen met verkoper.

Artikel 9 – Niet toerekenbare tekortkoming –

9.a Onverminderd de wettelijke bepalingen geldt als niet toerekenbare

tekortkoming voor verkoper: het in gebreke blijven van verkopers, stakingen,

verstoring van de energievoorzieningen, brand, verlies of beschadiging bij

transport, in- en uitvoerbelemmeringen, oorlog, de gevolgen van terrorisme,

machinebreuk, maatregelen van overheidswege evenals de gevolgen hiervan,

evenals alle omstandigheden waardoor verkoper in de normale uitvoering van

de overeenkomst wordt gehinderd.

9.b Ingeval van een niet toerekenbare tekortkoming heeft verkoper het recht de

uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt,

dan wel geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden,

zonder dat verkoper tot schadevergoeding gehouden zal zijn en onverlet de

verplichtingen van koper tot betaling van de wel geleverde goederen en/of

uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 10 – Reclames –

10.a Reclameringen door koper kunnen uitsluitend geschieden ter zake van

ontbrekende of niet bestelde zaken evenals ter zake van uiterlijk waarneembare

gebreken van zaken.

10.b Reclames dienen te geschieden binnen 5 dagen na ontvangst van de

goederen, dan wel binnen éénzelfde termijn, nadat een gebrek redelijkerwijs is

of kan worden ontdekt. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt

ieder recht van koper op reclamering.

10.c Terugzending van de goederen geschiedt voor rekening en risico van

koper. Verkoper aanvaardt teruggezonden goederen slechts indien en voor

zover verkoper zich met de terugzending van tevoren schriftelijk akkoord heeft

verklaard. De goederen dienen op het door verkoper op te geven adres te

worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin verkoper de

goederen aan koper heeft afgeleverd.

10.d Reclameringen van koper op grond van dit artikel laten zijn

betalingsverplichtingen en alle anderen verplichtingen uit hoofde van de

overeenkomst onverlet.

10.e Geringe, in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden

afwijkingen en verschillen in kwaliteit, afmeting etc. kunnen geen grond voor

reclamering opleveren.

10.f Verkoper is, indien er aan de vereisten als genoemd in artikel 10.b is

voldaan, uitsluitend verplicht om bij een terechte reclame de ondeugdelijke

goederen te vervangen zonder gehouden te zijn tot betaling van enige

schadevergoeding uit welke hoofde ook.

10.g Koper is verplicht bij ontvangst van de goederen deze in de

breedste zin des woords te controleren op tekortkomingen.

Termijn voor reclamering geldt zoals beschreven in 10.b.

Artikel 11 – Garanties –

11.a Voor geleverde goederen met fabrieksgarantie gelden uitsluitend de door

de fabriek/fabrikant gestelde garantiebepalingen. In alle andere gevallen wordt

door verkoper geen garantie verstrekt.

11.b Verplichtingen uit hoofde van de garantie beperken zich tot gehele of

gedeeltelijke kosteloze nalevering, indien de geleverde goederen materiaal- of

fabricagefouten vertonen.

11.c Buiten de garantie vallen gebreken die optreden door, dan wel geheel of

gedeeltelijk het gevolg zijn van onzorgvuldig gebruik, normale slijtage, alsook

bij ongelukken of ander van buiten komend onheil zoals brand- en/of

waterschade.

11.d Eventuele aanspraken van koper op grond van dit artikel laten zijn

betalingsverplichtingen onverlet.

11.e  Alle reparatiewerkzaamheden die buiten de garantieperiode vallen zullen

aan koper in rekening worden gebracht.

Artikel 12 – Wederverkoop –

Indien een opdrachtgever, in zijn hoedanigheid van wederverkoper van door de

leverancier gevoerde en geleverde zaken, door zijn handelwijze en

verkoopmethodes c.q. -beleid de leverancier en/of andere wederverkopers

schade berokkent, heeft de verkoper het recht de overeengekomen kortingen

en/of vergoedingen c.q. bonussen in te houden alsmede van verdere leveringen

af te zien.

Artikel 13 – Rechten verbonden met product eigenschappen –
Het volgende is op alle geleverde goederen door verkoper voor de koper verboden:

modificeren, aanpassen, wijzigen of omzetten van – of het creëren van afgeleide producten

op basis van product eigenschappen in de breedste zin des woords waaronder o.a.

naam, typenummer, verpakking, uiterlijke kenmerken, specificaties. Alsmede het assembleren, disassembleren

of op andere wijze pogen om wijzigingen aan te brengen, zonder schriftelijke toestemming van verkoper,

tenzij dit uit hoofde van de van toepassing zijnde wetgeving uitdrukkelijk toegestaan is.

Artikel 14 – Gedeeltelijke ongeldigheid –

14.a Indien enige bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk

ongeldig of onuitvoerbaar is of is geworden, al dan niet vanwege enige

dwingend rechtelijke bepaling van enig toepasselijk recht, of zij hun geldigheid

en uitoefenbaarheid later verliezen, dan is de geldigheid van de overgebleven

bepalingen van deze overeenkomst niet aangetast.

14.b Hetzelfde geldt voor zover als geconcludeerd zou moeten worden dat deze

voorwaarden een of meer lacunes zou bevatten. Ingeval van ongeldigheid of

niet afdwingbaarheid van een bepaling of ter completering van een lacune,

geldt die passende bepaling waarover partijen overeenstemming zouden

hebben bereikt voor zover als dat zij deze bepaling op dit punt mee zouden

hebben genomen in de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

14.c Indien partijen geen overeenstemming bereiken voor wat betreft de uitleg

en betekenis van een bijzondere bepaling uit deze overeenkomst of enige

bepaling ongeldig of niet afdwingbaar is, zoals voornoemd, zullen dergelijke

bepalingen moeten worden geïnterpreteerd, dan wel zal moeten worden geacht

te bestaan een bepaling volgens de veronderstelde daadwerkelijke bedoeling

van die bepaling.

Artikel 15 – Ontbinding van de overeenkomst –

15.a Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting uit

hoofde van de overeenkomst voldoet, evenals ingeval van faillissement,

surséance van betaling of ondercuratelestelling van koper, stillegging of

liquidatie van diens bedrijf, juridische fusie of wijziging van een substantieel

deel van de zeggenschap in de onderneming van koper, is verkoper gerechtigd,

zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de verder aan

verkoper toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te

ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Tevens

is verkoper in die gevallen gerechtigd onmiddellijke voldoening van verkoper

toekomende te vorderen.

15.b Indien de behoorlijke nakoming ten gevolge van een of meer

omstandigheden, die niet voor rekening van verkoper komen, geheel of

gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk hetzij blijvend, heeft verkoper het

recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en geschillen –

16.a Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands

recht van toepassing. De bepaling van het Weens Koopverdrag zijn uitgesloten.

16.b Alle geschillen die betrekking hebben op gesloten overeenkomsten of

onderhavige voorwaarden zullen worden berecht door de bevoegde rechter te

Breda, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd is.

 

Dit is versie 01-2014 van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

Pim Company BV

Kantooradres:

Rooibraak 5

4854AL Bavel

Nederland

Tel: +31 (0)76-2031953

www.pimcompany.nl

info@pimcompany.nl