Voorwaarden Pim Company BV webwinkels


Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen op de website van Tourpro.nl een handelsonderneming van Pim Company BV, hierna te noemen “Tourpro” en op alle met Tourpro aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Tourpro is ingestemd.

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.5 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Tourpro in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.6 tourpro behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.7 Door het gebruik van de internetsite van tourpro en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.8 Tourpro is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Artikel 2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Tourpro zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 Tourpro behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres. De Klant en Tourpro komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De electronische bestanden van Tourpro gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Tourpro garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 

Artikel 3 Prijzen en betalingen

3.1 Alle door Tourpro vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.3 De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de Klant.

3.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.5 Tourpro kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.7 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

Bij bestellingen via de Website kan op de volgende manieren worden betaald:

Bank Overboeking

Ideal

BanContact / mister cash/ Maestro

Giropay

Sofort

Paypal

Rembours

Tourpro kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de Website.

Bij niet of niet tijdige betaling door de Klant is de Klant over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

Ten laste van de Klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Tourpro, als gevolg van de niet nakoming door de Klant van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.

In geval van niet tijdige betaling is Tourpro bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

3.8 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling vier weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

 

Artikel 4 Levering

4.1 Tourpro heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:

Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen 1 á 2 werkdagen na ontvangst van de betaling.

De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Klant per e-mail of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 De klant heeft het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden als de levertijd de 30 dagen overschrijdt.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan Tourpro verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door Tourpro aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Tourpro biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren; hiervoor worden verzekeringskosten in rekening gebracht. De hoogte van de verzekeringskosten staat op de internetsite vermeld. Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Eventuele retourzendingen aan Tourpro zijn voor rekening van de Klant en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6 Ruilen en herroepingsrecht

6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u Tourpro daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

6.2 De Klant die via de Website een product aankoopt heeft een algemene zorgvuldigheidsplicht en dit zowel bij de aankoop, het in ontvangstnemen als bij het monteren van het product. De Klant zal er in het bijzonder over waken dat enkel producten worden besteld die volledig compatibel zijn voor de door de Klant beoogde gebruik van het product.

6.3 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Tourpro de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.4 De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed.

Er zijn echter uitzonderingen. Voor deze uitzonderingen geldt volgende regeling:

De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Deze uitzonderingsclausule geldt voor:

  1. Verbruiksartikelen zoals beschermfolie/screenprotectors (indien geopend).

  2. Artikelen die om hygiënische redenen niet geruild kunnen worden zoals oordopjes, in-ear-headsets, koptelefoons etc (indien geopend).

  3. Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen.

  4. Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.

6.5 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt Tourpro zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan Tourpro betaalde.

6.6 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de Klant. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen met Tourpro.

Artikel 7 Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Tourpro geeft 12 maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.

De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van Tourpro.

7.2 Tourpro is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Tourpro. Tourpro is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Alsgevolg van:

– Normale slijtage;

– Factoren die Tourpro niet onder controle heeft en waarvoor zij bijgevolg geen verantwoordelijkheid op zich kan nemen, zoals (zonder limitatief te zijn):

– wijzigingen die aangebracht werden aan het product

– defecten ten gevolge van een niet-aangepast gebruik, een door de Klant verkeerde montage van het product, nalatigheid, vandalisme, beschadigingen en vervreemding.

– defecten ten gevolge van herstellingen die uitgevoerd zijn zonder voorafgaande goedkeuring van Tourpro of de fabrikant.

7.3 Indien Tourpro, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.4 Het is mogelijk dat Tourpro op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Tourpro is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Tourpro niet gehouden haar verplichtingen jegens de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9 Intellectueel eigendom

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Tourpro, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Tourpro, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

Artikel 10 Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door Tourpro vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres

het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site

het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

10.2 Tourpro neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 Tourpro verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Diversen

12.1 Tourpro is handelsmerk van Pim Company BV gevestigd te Rooibraak 5, 4854AL Bavel te Nederland, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 53552091

12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan Pim Company BV Rooibraak 5, 4854AL Bavel Nederland of naar het e-mailadres zoals staat aangegeven op de internetsite.

12.3 Wanneer door Tourpro gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Tourpro deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

 

Pim Company BV

Kantooradres:

Rooibraak 5

4854AL Bavel

Nederland

Tel Pim Company BV: +31 (0)76-2031953

Tel Tourpro.nl: +31(0)76-2031955

www.pimcompany.nl

info@pimcompany.nl